Niezbędne pliki cookie Wymagane
Cookie Description Expires
ASP.NET_SessionId Identyfikuje sesję użytkownika na serwerze. Session
smallScreen Identyfikuje sesję użytkownika z urządzenia mobilnego. 1 Year
AllowCookies Identyfikuje zestaw nieistotnych (analitycznych) plików cookie użytkownika. 1 Year
Opcjonalne pliki cookie
Cookie Description Expires
_ga Zainstalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji, kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny w raporcie analitycznym witryny. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych użytkowników. 2 Years
_gid Zainstalowany przez Google Analytics przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, jednocześnie tworząc raport analityczny dotyczący wydajności strony. Niektóre gromadzone dane obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło i strony, które odwiedzają anonimowo. 1 Day
_gat Zainstalowany przez Google Universal Analytics w celu ograniczenia liczby żądań, a tym samym ograniczenia gromadzenia danych w witrynach o dużym natężeniu ruchu. 1 Minute
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisanie plików cookies na Twoim urządzeniu i na ich wykorzystanie w celach analitycznych, bezpieczeństwa oraz zapewnienia wygody korzystania ze strony.
Przez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki możesz usunąć już zapisane pliki cookies lub zablokować zapisywanie nowych plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Grupy Stock Spirits https://www.stock-polska.pl/pl/privacy_cookies.aspx
Skip to main content
×

Realizowana strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy
(1 października 2021 r. – 30 września 2022 r.)
przygotowana przez
Stock Polska sp. z o.o.

 

Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Wypełniając obowiązek nałożony przez art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022, poz. 2587 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), Stock Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Stock”) przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Niniejsza informacja została sporządzona uwzględniając tajemnicę handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego dotyczące Spółki

 

 1. Informacja o działalności Spółki

Stock z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Spółdzielczej 6, została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 5 września 2006 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278. Spółce nadano numer statystyczny REGON 140665998. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 • Produkcja napojów alkoholowych destylowanych,
 • Produkcja alkoholu etylowego,
 • Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
 • Handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów osobowych, motocykli, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,
 • Produkcja artykułów spożywczych i napojów,
 • Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

W okresie, za który sporządzana jest niniejsza informacja, do dnia 17 maja 2022r. udziałowcem Spółki był  Stock Spirits (UK) Limited, a podmiotem dominującym w Grupie STOCK SPIRITS był Stock Spirits Group Limited. Od dnia 17 maja 2022r. udziałowcem Spółki jest Sunray Investments Poland Sp. z o.o. a podmiotem dominującym całej Grupy Sunray Investments jest Sunray Investments Luxembourg S.à r.l.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Podstawowymi dokumentami regulującymi procesy zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniającymi ich prawidłowe wykonanie są:

 1. Polityka rachunkowości;
 2. Procedury podatkowe, w tym m.in.:
  1. Procedury zapewniające prawidłowość rozliczania podatku akcyzowego,
  2. Procedura MDR,
  3. Procedura kwalifikacji środków trwałych,
  4. Procedura WHT;
 3. Procedury pośrednio dotyczące rozliczeń podatkowym, w tym m.in.:
  1. Księga Obiegu Dokumentów,
  2. Polityka Flotowa,
  3. Regulamin Wynagradzania,
  4. Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki,
  5. Polityka wydatków służbowych,
  6. Regulamin ZFŚS,
  7. Procedura dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów papierowych,
  8. Procedura zakładania oraz aktualizacji danych Dostawców.

Spółka wdrożyła także zaawansowany system kontroli wewnętrznej, zapewniający spójny i prawidłowy przebieg procesów biznesowych, w tym procesów zapewniających prawidłowe i terminowe rozliczanie podatków.

Na prawidłowe i terminowe rozliczanie podatków wpływa także elektroniczny obieg dokumentów, wdrożony w 2014 r.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. nie podejmowała żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Tym niemniej, Spółka aktywnie brała udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych z zakresu podatku akcyzowego (w ramach Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy).

Spółka wykazuje także pełną gotowość do współpracy z organami podatkowymi, a w podejmowanych przez siebie działaniach zachowuje pełną otwartość oraz przejrzystość wobec organów podatkowych.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, tj. odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,  z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W roku podatkowym trwającym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. Spółka była:

 1. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty, o której mowa w art. 9(2) ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podatku od nieruchomości;
 2. płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności dokonywanych podmiotom zagranicznym.

Wszelkie obowiązki w zakresie powyżej wskazanych podatków odnośnie uiszczania zobowiązań podatkowych oraz raportowania były dokonywane zgodnie z polskimi przepisami.

Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

 1. dwie informacje o schemacie podatkowym (MDR-1);
 2. dwie informacje korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3).

Wskazane powyżej informacje MDR-1 oraz MDR-3 dotyczą podatku dochodowego od osób prawnych oraz obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, i wynikają ze spełnienia innej cechy rozpoznawczej, o której mowa odpowiednio w art. 86a § 1 pkt 1 lit. a oraz w art. 86a § 1 pkt 1 lit. b i c Ordynacji podatkowej.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, tj. dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W dokumentowanym okresie miały miejsce następujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Zakup alkoholu etylowego
 2. Umowa pożyczki.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, tj. o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W listopadzie 2021 roku Fundusz CVC przejął kontrolę nad Grupą STOCK SPIRITS, co może wpłynąć na reorganizację Grupy w kolejnych latach podatkowych.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o CIT, tj.  o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych (art. 14b Ordynacji podatkowej) dotyczące:

 1. podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tytułu nabycia usług kompleksowego wsparcia sprzedaży produktów z oferty Spółki;
 2. podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania należności z tytułu kary umownej za niezwrócone palety;
 3. podatku od towarów i usług w zakresie poprawności procesów oraz rozliczeń VAT związanych z planowanym wdrożeniem mechanizmu samofakturowania;
 4. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie  obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu nabycia usług ubezpieczeniowych i brokerskich od podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 2 ustawy o CIT;
 5. podatku od towarów i usług w zakresie:
  1. miejsca nabywanego przez Spółkę świadczenia, w postaci dostawy towarów, które są instalowane lub montowane przez dokonującego ich dostawy lub przez podmiot działający na jego rzecz;
  2. określenia momentu rozpoznania obowiązku podatkowego w związku z nabyciem powyższych świadczeń;
  3. prawa Spółki do skorygowania rozliczenia VAT od zapłaconych zaliczek w deklaracji składanej za okres rozliczeniowy, w którym Spółka dokona rozliczenia VAT z tytułu importu towarów;
 6. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabyciem licencji oraz innych świadczeń;
 7. podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów przeznaczonych do sprzedaży w jednostkach handlowych usytuowanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się poza terytorium kraju.

Interpretacje 1)-4) oraz 7) zostały uzyskane w dokumentowanym okresie.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022, 143, 1137, 1488, 1967, 2180 i 2236)

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, tj. dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów.

 


 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy

(1 października 2020 r. – 30 września 2021 r.)

przygotowana przez

Stock Polska sp. z o.o.

 

Wprowadzenie do informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Wypełniając obowiązek nałożony art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021, poz. 1800 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”), Stock Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”; „Stock”) przedstawia informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy trwający od dnia 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

Niniejsza informacja została sporządzona uwzględniając tajemnicę handlową, przemysłową, zawodową oraz procesu produkcyjnego dotyczące Spółki

 

 1. Informacja o działalności Spółki

Stock z siedzibą w Lublinie, przy ulicy Spółdzielczej 6, została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 5 września 2006 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000264278. Spółce nadano numer statystyczny REGON 140665998. 

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:

• Produkcja napojów alkoholowych destylowanych,

• Produkcja alkoholu etylowego,

 

• Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,

• Handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów osobowych, motocykli, napraw artykułów użytku osobistego i domowego,

• Produkcja artykułów spożywczych i napojów,

• Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.

W okresie, za który sporządzana jest niniejsza informacja, udziałowcem Spółki jest Stock Spirits (UK) Limited. Podmiotem dominującym w Grupie STOCK SPIRITS jest Stock Spirits Group Limited (dawniej: Stock Spirits Group PLC).

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Podstawowymi dokumentami regulującymi procesy zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniającymi ich prawidłowe wykonanie są:

 1. Polityka rachunkowości;
 2. Procedury podatkowe, w tym m.in.:
  1. Procedury zapewniające prawidłowość rozliczania podatku akcyzowego,
  2. Procedura MDR,
  3. Procedura kwalifikacji środków trwałych,
  4. Procedura WHT;
 3. Procedury pośrednio dotyczące rozliczeń podatkowym, w tym m.in.:
  1. Księga Obiegu Dokumentów,
  2. Polityka Flotowa,
  3. Regulamin Wynagradzania,
  4. Kodeks Postępowania Biznesowego i Etyki,
  5. Polityka wydatków służbowych,
  6. Regulamin ZFŚS,
  7. Procedura dotycząca zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów papierowych,
  8. Procedura zakładania oraz aktualizacji danych Dostawców.

Spółka wdrożyła także zaawansowany system kontroli wewnętrznej, zapewniający spójny i prawidłowy przebieg procesów biznesowych, w tym procesów zapewniających prawidłowe i terminowe rozliczanie podatków.

Na prawidłowe i terminowe rozliczanie podatków wpływa także elektroniczny obieg dokumentów, wdrożony w 2014 r.  

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, tj. o stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Spółka w roku podatkowym trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. nie podejmowała żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, przewidzianej w przepisach prawa, w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie, o której mowa w art. 20s ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”).

Tym niemniej, Spółka aktywnie brała udział w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych z zakresu podatku akcyzowego (w ramach Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy).

Spółka wykazuje także pełną gotowość do współpracy z organami podatkowymi, a w podejmowanych przez siebie działaniach zachowuje otwartość oraz przejrzystość wobec organów podatkowych.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, tj. odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej,  z podziałem na podatki, których dotyczą

Spółka jest polskim rezydentem podatkowym i realizuje swoje obowiązki podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

W roku podatkowym trwającym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r. Spółka była:

 1. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego, opłaty, o której mowa w art. 9(2) ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz podatku od nieruchomości;
 2. płatnikiem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat należności dokonywanych podmiotom zagranicznym.

Wszelkie obowiązki w zakresie powyżej wskazanych podatków odnośnie uiszczania zobowiązań podatkowych oraz raportowania były dokonywane zgodnie z polskimi przepisami.

Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej:

 

 1. jedną informację o schemacie podatkowym (MDR-1);
 2. dwie informacje korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego (MDR-3).

Wskazane powyżej informacje MDR-1 oraz MDR-3 dotyczą obowiązków płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, tj. dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej

W dokumentowanym okresie miały miejsce następujące transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których łączna wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. Zakup alkoholu etylowego.
 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, tj. o planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT

W listopadzie 2021 roku Fundusz CVC przejął kontrolę nad Grupą STOCK SPIRITS, co może wpłynąć na reorganizację Grupy w kolejnych latach podatkowych.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o CIT, tj.  o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie interpretacji, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka złożyła następujące wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych (art. 14b Ordynacji podatkowej) dotyczące:

 1. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń pracowniczych o charakterze socjalnym;
 2. opłaty, o której mowa w art. 9(2) ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Obydwie interpretacje zostały uzyskane w dokumentowanym okresie.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. c ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 4 lit. d ustawy o CIT, tj. o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020, poz. 722 i 1747, z późn. zm.)

W dokumentowanym okresie Spółka nie składała wniosków o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

 1. Informacje, o których mowa w art. 27c ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, tj. dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W dokumentowanym okresie Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o CIT i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej i nie była zarejestrowanym podatnikiem w żadnym z tych terytoriów lub krajów.