Skip to main content
×

Senior Management

Coming soon

Marek Sypek

Dyrektor Generalny, Stock Polska

Jakub Ogórek

Grupowy Dyrektor Operacyjny

Jagoda Palider

Dyrektor Personalny Grupy

Bradley Holder

Dyrektor Finansowy

Aleksandra Szrejner

Dyrektor Personalny